NEON TV

R+: Dnevni boravak kod Zubera | Što se doga?a na Filozofskom?

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/325061138658724

U Dnevnom boravku kod Zubera u srijedu, 12. srpnja 2020., u 21:00 sat gosti su Vesna Vlahovi?-Šteti?, Neven Jovanovi? i Karlo Jurak!

ŠTO SE DOGA?A NA FILOZOFSKOM?

Vesna Vlahovi?-Šteti? ro?ena je 1959. godine u zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu završila je 1982. godine, magistrirala 1986., a doktorirala 1996. godine s temom vezanom uz rješavanje problemskih matemati?kih zadataka u po?etku školovanja. Nakon diplomiranja zaposlila se kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1987 godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu prvo kao asistentica, zatim od 1998 kao docentica, od 2002 kao izvanredna a od 2007 kao redovita profesorica. U trajno zvanje izabrana je 2012 godine. Do nedavno je obnašala dužnost dekanice FFZG-a. Usavršavala se na Max-Planck Institutu u Munchenu.

Predaje više kolegija vezanih uz obrazovanje na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije te na diplomskom studiju matematike na Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta. Voditeljica je modula Psihologija obrazovanja na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu te sura?uje u nastavi još tri doktorska studija. Tijekom svog nastavnog rada mentorirala je pedesetak diplomskih radova, pet magisterija i pet doktorata. Bila je voditeljica i suradnica u više doma?ih i me?unarodnih projekata te ?lanica programskih odbora konferencija. Koautorica je ?etiri knjige od kojih je jedna sveu?ilišni udžbenik a jedna sveu?ilišni priru?nik. Objavila je više od pedeset znanstvenih i stru?nih radova te sudjelovala na ?etrdesetak doma?ih i me?unarodnih konferencija. ?lanica je Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction.

Neven Jovanovi? (r. Zagreb, 1968) izvanredni je profesor (od 2012) na Odsjeku za klasi?nu filologiju Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, gdje radi od 1994. Doktorirao je 2005. (?Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Maruli?eva Evan?elistara?, Sveu?ilište u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Darko Novakovi?). Jovanovi? se bavi digitalnohumanisti?kim istraživanjima na podru?ju klasi?ne i novolatinske filologije.

Kao voditelj znanstvenoistraživa?kog projekta ?Digitalizacija hrvatskih latinista? (financirao MZOS, 2006-2013), Jovanovi? je osmislio i uspostavio slobodno dostupnu ra?unalnu zbirku Croatiae auctores Latini (2009-; zbirka još uvijek raste, te danas obuhva?a preko pet milijuna rije?i tekstova hrvatskih latinisti?kih autora od 976. do 1984. Donacija Google European Digital Humanities Research Award za projekt ?Profil hrvatske novolatinske književnosti? (2012) omogu?ila je da se zbirci CroALa doda i bibliografska komponenta, a projekt ?Croatica et Tyrolensia ? ra?unalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti? (2013-, financira UKF fond i Tiroler Wissenschaftsfonds) koji je u tijeku i kojega je Jovanovi? suvoditelj, uz doc. dr. Lava Šubari?a (Sveu?ilište u Innsbrucku ? Novolatinski institut zaklade ?Ludwig Boltzmann?), rezultirat ?e prvim komparativnim istraživanjem dviju novolatinskih književnosti. Od 2004. Jovanovi? je ?lan Uredni?kog odbora Sabranih djela Marka Maruli?a ? Opera omnia, a od 2008. ure?uje i godišnjak Colloquia Maruliana (uz Bratislava Lu?ina, Branka Jozi?a, Francisca Javiera Juez Galveza). ?lan je uredništva Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Duki?a, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009). ?lan je Odbora za hrvatski latinizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2010). Predstavljao je Hrvatsku u projektima Network for Digital Methods in Arts and Humanities (ESF, od 2011) i Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (ISCH COST Action IS1310). Zajedno s prof. Stjenkom Vranjicanom Jovanovi? je 2007. dobio Godišnju nagradu HAZU (podru?je društvenih znanosti) za znanstvenoistraživa?ki projekt ?Nikola Škrlec Lomni?ki?. Neven Jovanovi? odbijeni je kandidat za dekana FFZGA-a.

Karlo Jurak je doktorand na Modernoj i suvremenoj hrvatskoj povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Podru?ja interesa: historija ideja, socijalna i politi?ka historija, hrvatsko-srpski odnosi, povijest Jugoslavije i Balkana.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru gostima!

Link na live stream dolazi ovdje uskoro!

#prostorslobode

#Dnevni boravak kod Zubera