BLOG

Prekrasne street art slike španjolskog umjetnika | ARYZ

Aryz je poznati španjolski uli?ni umjetnik i ilustrator. Ro?en je 1988. u Palo Altu u Kaliforniji, ali se u dobi od tri godine vratio u Španjolsku gdje je odrastao u predgra?u Barcelone. Brzo je pokazao zanimanje za scenu graffita, pridružio se lokalnoj graffiti ekipi kao tinejdžer, a zatim je po?eo i sam stvarati graffite.

Aryz je poznat po velikim freskama, muralima. Op?enito, njegovi murali prikazuju ljude ili životinje nadrealnih i prigušenih boja. Kosti su ponavljaju?i motiv u umjetnikovom radu s likovima koji otkrivaju njihovu fizi?ku unutrašnjost; kosti, unutrašnje organe i sl. Bez obzira na svoju definiciju, Aryz uživa u korištenju klasi?nih alata uli?ne umjetnosti poput ?etki, boje u spreju, valjaka i još mnogo toga. Uživa slikati u napuštenim tvornicama. Ove tvornice ?esto nude savršeno mjesto zbog ogromnih zidova i raznolikih površina. Aryz svoju umjetni?ku vještinu pripisuje aerosolima jer je to bila metoda koju je prvenstveno koristio u praksi.

Aryz radije stvara murale velikih formata. Ubrzo nalazi svoje mjesto me?u nekim od najboljih muralista. Navodi da je postavljanje oblika na zid jednostavan izgovor za postavljanje boja na jedno ili drugo mjesto. Aryz tako?er više voli izbjegavati fokusiranje na odre?enu poruku, figuracija m u je bitnija.

Prekrasna Aryzova uli?na umjetnost ?esto uklju?uje gigantska bi?a, raspore?ena kroz ?udne, emocionalne smjese koje izražavaju i sirovost i nježnost. Njegova umjetnost tako?er može predstavljati paletu boja živih, hladnih boja koje stvaraju fantasti?ne atmosfere nalik onima znanstvene fantastike. Aryzov stil toliko je jedinstven da ?esto na savršen na?in kombinira ekstremne boje i likove.

Me?utim, njegov rad nije ograni?en na zidne slike u punoj mjeri, budu?i da Aryz tako?er neprestano radi na studijskim radovima i sitotisku. Njegov rad ilustratora uklju?uje veliku pozornost prema detaljima i spektakularne kompozicije. Aryz pronalazi inspiraciju u svemu što ga okružuje, bilo da je to dobro ili loše. Nedavno je krenuo slikati freske na jarbolima brodova i domovima u malim ribarskim mjestima na Madagaskaru, stvaraju?i lijepe i jedinstvene umjetni?ke predmete za lokalnu ribarsku zajednicu.

Aryz je vrlo utjecajan umjetnik, koji je ostavio trag po cijelome svijetu. Njegova prisutnost pomogla je razbiti razne barijere i donijela mu mjesto s najboljima. Slikao je kroz razne dijelove Europe, uklju?uju?i Francusku, Španjolsku, Poljsku, Italiju, Austriju, Nizozemsku, Njema?ku, Finsku i Norvešku, te druga mjesta širom svijeta poput SAD-a, Venezuele, Japana, Kine i Maroka.


Aryz is a famous Spanish street artist and an illustrator. He was born in 1988 in Palo Alto, California but moved back to Spain at the age of three where grew up in the suburbs of Barcelona. He quickly showed interest in the graffiti scene, joined up with a local crew as a teenager and then started experiencing painting in the form of graffiti.

Aryz is known for his large-scale murals. Generally, his murals depict humans or animals of both surreal colors and muted colors. Bones are a recurring motif in the artist?s work with characters revealing their entrails, organs or bones. Regardless of its definition, Aryz enjoys using classic street art tools such as brushes, spray paint, rollers, and more. He enjoys painting in abandoned factories because people avoid bothering him there. These factories often offer a perfect location due to their huge walls and varied surfaces. Aryz attributes his skill as a painter to aerosols because that was the method that he used primarily to practice.

Aryz prefers to create large-scale murals. This quickly earns him a spot with some of the best muralists. He states that placing a shape on a wall is a simple excuse to put colors in one place or another. Aryz also prefers to avoid focusing on a specific message.

Aryz?s beautiful street art often includes gigantic creatures, arranged through strange, emotional mixtures expressing both rawness and tenderness. His art may also represent a paint palette of vibrant, cool colors which create fantastic atmospheres resembling those of science fiction. Aryz?s style is so unique that it often combines extreme colors and characters in a perfect manner.

However, his work is not limited to full-scale, building size murals since Aryz is constantly working on studio work and screen-printing as well. His work as an illustrator includes a high attention to detail and spectacular compositions. Aryz finds inspiration in everything that surrounds him, whether it is good or bad. Recently, Aryz took to painting murals on boat masts and homes in Madagascar?s small fishing villages, creating beautiful and unique pieces of art for the local fishing community.

Aryz is a very influential character throughout the globe. His presence has helped break various barriers and has earned him a spot with the very best. He has painted through various parts of Europe including France, Spain, Poland, Italy, Austria, Netherlands, Germany, Finland and Norway, and other locations across the globe like the USA, Venezuela, Japan, China and Marocco.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom

Foto: ARYZ

#umjetnost