DRUŠTVO

Osnovan Fond za žene – prvi put u Hrvatskoj!

Uspostavljanjem Fonda za žene zaokružuje dosadašnji rad u borbi protiv nasilja, ostvarivanju prava  svake žene na život bez nasilja, prava na dostupnu zdravstvenu skrb, prava na političku, ekonomsku i  društvenu ravnopravnost.

Od svog osnutka Zaklada SOLIDARNA kao jedan od programskih prioriteta postavila je rad na zaštiti  ženskih prava i promicanju rodne ravnopravnosti. 

Uspostavljanjem Fonda za žene zaokružuje dosadašnji rad u borbi protiv nasilja, ostvarivanju prava  svake žene na život bez nasilja, prava na dostupnu zdravstvenu skrb, prava na političku, ekonomsku i  društvenu ravnopravnost. Fond za žene naslanja se na dosadašnja iskustva Zaklade SOLIDARNA u  podršci ženskim pravima – od „Drugotne na sav glas“ preko Odvažne I Fonda #Spasime te kampanje i  prosvjeda DOSTA, kao prostor za ulaganje u ravnopravnost kao naše stvarnost. 

Osim krizne pomoći Fond ima strategiju rada na razvojnim projektima koji će napraviti veći iskorak u  smjeru stvarne ravnopravnosti, a Fond za žene obuhvaća četiri programska područja: pomoć  žrtvama seksualnog i obiteljskog nasilja, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, edukacija i prevencija. 

U suradnji s inicijativom #SPASIME, Zaklada SOLIDARNA 2019. godine osnovala je Fond #spasime s  ciljem hitne pomoći i zaštite žrtava obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Svrha Fonda bila je  činiti ono što institucije ne mogu, a to je djelovati odmah i pružiti konkretnu pomoć žrtvama rodno  uvjetovanog nasilja u smislu ekonomske, pravne, psihološke, liječničke i stambene pomoći. 

Fond za žene kroz program pomoći žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja nastavlja rad Fonda  #spasime u osiguranju sigurnog života za svaku ženu. 

„Već tri godine imamo Fond #spasime kojim smo pomagali žrtvama nasilja, u hitnim situacijama,  plaćanjem troškova stanarine jer žene koje žele otići najčešće nemaju kamo otići i nemaju podršku  obitelji i nemaju financijske mogućnosti; plaćali smo i i psihoterapijske i odvjetničke usluge jer smo  zagovaračka zaklada koja uskače u pomoć dok se situacija ne promijeni na bolje.“ Istaknula je Sanja  Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave SOLIDARNE. 

Program Fonda za žene posvećen je promicanju reproduktivnog zdravlja i prava, s naglaskom na  kvalitetnim i provjerenim informacijama i uslugama. Ciljevi rada u ovom području su: (a) poboljšati  kvalitetu sveobuhvatnog zdravstvenog i seksualnog odgoja, (b) osigurati pristup zdravstvenim  uslugama, (c) omogućiti ženama i mladima da samostalno donose vlastite odluke o reproduktivnom  zdravlju.  

Dr.sc. Jasenka Grujić kao članica Vijeća Fonda za žene podsjetila je na definiciju reproduktivnog  zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO): Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, 

mentalnog i socijalnog blagostanja, ne samo odsutnost bolesti i nemoći u svim područjima vezanim  uz reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života. (…) Istaknula je i da je aspekt  brige o seksualnoj edukaciju u školama jako loš tj. nema ga. – To je nužno. Ratificirali smo konvenciju  te svako toliko dobivamo kritike od povjerenika koji nadziru provođenje konvencije. Prekid trudnoće u  javnom sektoru treba biti besplatan, tj. na teret HZZO-a i kontracepcija treba biti besplatna. Radi se o  rodnoj diskriminaciji jer većinu tih usluga traže žene. No, postoji i socijalna diskriminacija jer značajan  spektar usluga ostaje nedostupan ženama, mladim ženama, ženama koje se školuju, koje ne rade i one  koje su siromašne, a sve te troškove snose žene. Ovaj Fond će u nekim takvim situacijama izaći u susret  i pomoći najranjivijima kada govorimo o reproduktivnom zdravlju. 

Ekonomsko osnaživanje žena je proces kojim žene i djevojke prelaze iz pozicije ograničene moći,  glasa i izbora kod kuće i u gospodarstvu do posjedovanja vještina, resursa i prilika potrebnih za  ravnopravan pristup tržištu.  

Do sada smo kroz program ODVAŽNA financijski i mentorski podržavali žene poduzetnice u njihovom  rastu i razvoju, a nastaviti ćemo to raditi kroz Fond za žene

Osim direktne podrške ženama SOLIDARNA radi sa poslodavcima u razvoju internih procesa i modela  s ciljem osiguranja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. 

„Doniranjem u Fond za žene podržavate život bez nasilja kroz direktnu financijsku potporu ženama  žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, omogućujete dostupnu zdravstvenu zaštitu iz područja  reproduktivne skrbi svakoj ženi, dajete podršku ženama poduzetnicama i cjeloživotnom obrazovanju i  radu s mladima, te osiguravate sustavni zagovarački rad na ostvarivanju političke, ekonomske i  društvene ravnopravnosti.“ Napomenula je Karla Pudar, glavna tajnica Zaklade SOLIDARNA te  voditeljica Fonda za žene.  

Edukacija i prevencija predstavljaju zaseban programski stup Fonda za žene jer smatraju da dugoročne  promjene dolaze sustavnom, na znanosti baziranom edukacijom mladih žena, ali i muškaraca.  

Želimo uložiti dodatan napor te u suradnji sa školama širom RH omogućiti dostupnost svih relevantnih  informacija kako bi već u idućoj generaciji vidjeli pozitivne pomake.  

Na kraju je Sanja Sarnavka dodala: „Veselim se pokretanju novog fonda i nadam se da će i drugi  prepoznati važnost ulaganja u djevojčice, djevojke, žene. Vrijeme za, zapravo zadnji čas, da shvatimo  kako je borba za ravnopravnost investicija koja će nas sve obogatiti – i emocionalno, i intelektualno i  financijski. Države koje ulažu u ravnopravnost uspješnije su na svim planovima. Život bez nasilja  svima donosi blagodati. Obitelj postaje ono što bi trebala biti – mjesto sigurnosti i rasta za sve. A  zadovoljniji ljudi su kreativniji, poletniji pa i ekonomija na svim razinama raste. Skrb o zdravlju,  posebno reproduktivnom, ulaganje u obrazovanje, život bez nasilja teme su kojima će se u Fondu  posvetiti najveća pažnja. Nadam se da će njegovu važnost prepoznati mnogi i pridružiti nam se.“ 

Zagovaračkim radom Zaklada SOLIDARNA nastoji utjecati na sustavne promjene u Republici  Hrvatskoj zbog čega razgovaraju sa institucijama, šaljemo prijedloge, surađujemo, a po potrebi jasno  i glasno upozoravamo na probleme i tražimo hitne i dugoročne mjere unutar našeg javnog sustava.  

Pridružite se kroz doniranje, suradnju, volontiranje, a posebno kroz solidarnost sa ženama u vašim  zajednicama. Izgradimo zajedno zajednicu u kojoj svi imaju osigurano pravo na siguran život,  zadovoljene osnovne životne potrebe te priliku ostvariti svoje snove i potencijale.Više informacija može se pronaći na stranicama www.solidarna.hr , a video kampanje, u kojem su  sudjelovale žene od 5 do 89 godina pogledajte na linku:

#rplus #prostorslobode

Foto: Nina Đurđević

#Fond za žene, #Zaklada Solidarna