BLOG

Natje?aj za izlaganje | Garaža Kamba

Udruga Kružok otvara poziv namijenjen umjetnicima i kustosima za prijavu samostalnih ili skupnih izložbi, radionica, performansa, akcija ili bilo kakvih umjetni?kih suradnji.

Garaža Kamba je pop-up galerija na adresi zagreba?kog dvorišta Ilice 37 u Zagrebu, koja od 2017. godine djeluje u kontekstu visokokvalitetne umjetni?ke produkcije, dvorišnih derneka, site-specific instalacija, turnirskih happeninga, me?unarodnih rezidencija i generalnog izložbenog programa neklasi?nog izložbenog formata. U svojem djelovanju u fokus je postavljena potpora umjetnicima i kustosima kao opozicija op?em izlaga?kom kontekstu bijelih boxova i nepostoje?ih honorara.

U 2020. godini zanima ih podrška projektima baziranih u site-specific intervencijama i inovativnom korištenju (ne)mogu?nosti prostora garaže. Tako?er, ovogodišnja je to?ka interesa i direktna, dvosmjerna komunikacija s publikom, te razli?ite vrste interaktivnog umjetni?kog sadržaja. U 2021. žele dio budžeta posvetiti razvoju projekata mišljenih specifi?no za Kambu, uz osiguravanja dijela ili cijelog iznosa produkcije (doti?ni ?e projekti pojedina?no biti prijavljivani na natje?aje za financiranje).

Prijave se šalju isklju?ivo e-mailom na adresu garaza.kamba@gmail.com do 15. rujna 2020. godine (u pono?).

Detaljnije upute za prijavu možete prona?i na popupkamba.com.

#prostorslobode

Foto: Garaža Kamba

#umjetnost