BLOG

Dobre prakse društveno odgovornog poslovanja & RAFF 2020

Svrha postojanja i glavni cilj svakog poduze?a je uspješno poslovanje, poslovanje koje donosi dobit. Me?utim, to se poslovanje odvija u sasvim odre?enoj društvenoj zajednici koja ima svoja o?ekivanja i pravila, u okvirima ograni?enog prirodnog okoliša, na tržištu na kojeg utje?u raznolike silnice, te sa zaposlenicima koji imaju svoje skupne i pojedina?ne težnje.

U posljednjih petnaestak godina sve više postaje jasno da svi ovi ?imbenici u velikoj mjeri utje?u na poslovanje poduze?a, ?ak i promatrano u usko komercijalnom smislu. Dok neosjetljivost prema njima ostavlja poduze?e izloženim napadima od strane javnosti, grupa za pritisak, pa i izvršnih i zakonodavnih vlasti, društveno odgovorno poslovanje, kako se pokazalo, uvelike doprinosi dugoro?noj održivosti tvrtke, te proizvodi i druge pozitivne u?inke na njeno poslovanje.

?itava praksa društvene odgovornosti zapo?ela je kao sredstvo upravljanje rizicima u velikim multinacionalnim kompanijama, koje su bile izložene napadima zbog svoje politike prema okolišu ili zaposlenicima. Zbog toga su one usvojile proaktivno ponašanje, odnosno praksu koja se unaprijed deklarirala (i mogla biti verificirana) kao osjetljiva prema okolišu i društvenim zajednicama u kojima posluju. Suština društveno odgovornog poslovanja sastoji se u tome da se i u odnosu na okoliš i na društvo ide iznad onoga što propisuje zakon. Druga važna odrednica jest uspostavljanje dijaloga i stvarne suradnje izme?u poduze?a i organizacija iz neprofitnog sektora.

Praksa društvene odgovornosti poduze?a uvelike se razvila i proširila u posljednjih desetak godina. Tomu je doprinijelo više ?imbenika: globalizacija, razvoj informacijskih tehnologija, bolja organiziranost civilnog sektora, bolje obrazovani potroša?i i osvještenije gra?anstvo, rast potražnje za socijalno osjetljivim investicijama. Nezanemariv utjecaj na proširenost društvene odgovornosti imala je ?injenica da su tržišni lideri u mnogim zemljama promicali i zagovarali upravo ovakav na?in korporativnog ponašanja, te da se društveno odgovorno ponašanje poduze?a pokazalo zaista korisnim za poduze?a u gotovo svim aspektima poslovanja, uklju?uju?i i financijsku uspješnost i dugoro?nu održivost.

Praksa društvene odgovornosti vrlo je raznolika, i uvelike ovisi o kontekstu u kojem se doga?a, o potrebama poduze?a, o upravlja?koj praksi i korporacijskoj kulturi tvrtke, o tradiciji pojedine zemlje i mnogim drugim ?imbenicima, tako da ne postoji jedinstveni recept za njeno uvo?enje.Me?utim, nekoliko je stvari zajedni?ko svim uspješnim primjerima dobre prakse u svijetu. Prva, i najvažnija, jest da mora postojati ?vrsta odluka da se društvena odgovornost preuzme kao na?in ponašanja poduze?a u ?itavom rasponu njegovog djelovanja. Ta odluka mora biti donesena od strane najvišeg vodstva poduze?a, te kao obvezuju?a prenesena svima unutar nje. Ova praksa bi trebala biti integrirana u cjelokupno poslovanje, i postati, u neku ruku, ?stanje duha?, oblikuju?i pritom ponašanje poduze?a u odnosu na korporativno upravljanje, njegovo ponašanje na tržištu, prema zaposlenicima, prema okolišu, te prema društvenoj zajednici.

Prednosti ovakvog angažmana poduze?a za društvenu zajednicu je o?ita. Me?utim, i poduze?a sama od ovakvog ponašanja imaju višestrukih koristi. Osim ve? navedenih prednosti na podru?ju upravljanja rizikom i upravljanja reputacijom, od ?ega je praksa društvene odgovornosti i po?ela, još se nekoliko klju?nih prednosti može ostvariti ovim putem. Društvena odgovornost je jedno od najsnažnijih oru?a u izgradnji brandova, koji su u današnjoj ekonomiji možda i najvrjednija imovina svakog poduze?a. Upravo tim slijedom Rab Film Festival je kao projekt iz neprofitnog sektora, a kojim se promi?u upravo i vrijednosti društvene odgovornosti ? odgovornost spram istine, a što je s ovogodišnjem motom festivala ?Istina ne može biti odgo?ena? još više istaknuto, prepoznat od strane HEP-a, jednog od sponzorskog partnera projekta kojemu je poštovanje kulturne, vjerske, tradicijske i sve druge materijalne i duhovne posebnosti u suradnji sa zajednicama u kojima djeluje i stvara prijateljsko okruženje jedno od temeljnih na?ela.

Izvor: Rab Film Festival

#društvo