BLOG

Cinemaniac / Think Film | Izložba Prazni sati

Izložba je zamišljena kao filmska/videoinstalacija oko koje se strukturira dijalog umjetni?kih pozicija. U toj konstelaciji glasova posjetitelji ?e gledati filmove Igora Grubi?a Kako se kalio ?elik, predstavljen u hrvatskom paviljonu na prošlom venecijanskom bijenalu i zapažen film Strujanja Katerine Dude.

Postavljaju?i u me?uodnos tri umjetni?ke pozicije, Prazni sati djeluju kao zajedni?ki nazivnik koji okuplja tri recentna filmska/videorada eksperimentalno ? dokumentarnog karaktera, koji uokviruju?i prostor i vrijeme, mjesto i identitet reflektiraju me?uodnose i tenzije razli?itih prostornih i temporalnih dinamika izme?u ?ovjeka i okoline. Danas možemo govoriti o ?dokumentaristi?kom zaokretu? u suvremenim umjetni?kim praksama kao na?inu na koji umjetnici žele uspostaviti specifi?an odnos sa stvarnim, redefiniranjem vizualnog jezika, estetike, eksperimenta, kroz prikaze društvene stvarnosti i osobnih, individualnih pri?a. 

Svaki film na svoj na?in doti?e oblike društvenog poimanja rada, donosi prizore i pri?e sadašnjih ili bivših radnika ili prostora rada, pitanja kolektivne memorije i društvene i politi?ke stvarnosti, istražuju?i i reflektiraju?i razli?ite pozicije i na?ine na koje se strukturiraju atmosfere, zna?enja i doživljaj prostora. Napušteni prostori prošlosti, ispražnjen potencijal budu?nosti  i praznina distopijskih ne-mjesta prostori su artikulacije umjetni?ke  imaginacije kao (ne)mogu?e perspektive koja se suprotstavlja kolapsu. Bilježe?i postoje?e i zadržavaju?i tragove prošlih (pri)povijesti koje se nanovo upisuju i rasta?u u novom kontekstu, prelamaju u nizu momenata, kolektivnih i individualnih, vidljivih i nevidljivih povijesti upisanih na marginama u prostore materijalne i društvene razmjene. – iz predgovora kustosice izložbe, Branke Ben?i?

“Cinemaniac > misliti film” predstavlja višegodišnju izlaga?ku i istraživa?ku platformu koja propituje veze filma, pokretnih slika i suvremene umjetnosti, a koja se od 2002. godine realizira kao popratni program na Festivalu igranog filma u Puli. Projekt se formira u interdisciplinarnom prostoru presijecanja suvremenih praksi audiovizualne kulture i umjetnosti, i posve?en je sustavnom promišljanju alata i medijskog mišljenja u suvremenim umjetni?kim i kustoskim praksama, u radu s pokretnim slikama, slikama iz projektora, njihovim me?uodnosima te na?inima njihova istraživanja, kontekstualizacije, prezentacije i recepcije, stvaraju?i aktivnu interakciju socijalnog i kulturnog polja. Usmjerene na odnose slike i svijeta, pokretne slike umjetnika uspostavljaju odnos prema aktualnim filmskim i umjetni?kim strujanjima, novim vizualnim jezicima suvremene umjetnosti, koji omogu?avaju poglede na aktualne estetske I društvene fenomene.

Izložba “Cinemaniac > Misliti film” organizirala je Apoteka Prostor za suvremenu umjetnost, a realizirali su je u suradnji: Cinemaniac Misliti Film (Branka Ben?i?, Matija Debeljuh), Film protufilm ? Serije za invizibilno kino Tanja Vrvilo), Kino Katarina (Marta Baradi?), Kreativni sindikat / Video forum (Igor Grubi?, Sara Jakupec). 

Izložba je realizirana sredstvima Grada Pule, Ministarstva Kulture RH, Hrvatskog audiovizualnog centra i Istarske Županije. 

Više o izložbu možete prona?i i na CinemaniacThinkFilm

#prostorslobode

Foto: Vacant Hours

#film, #umjetnost